1. Om onze firma te verbinden, moet iedere bestelling in onze burelen bevestigd worden.

2. Wij nemen de nodige maatregelen om de leveringstermijnen te eerbiedigen en nemen geen vertragingspenaliteiten aan.

3. De vertraging in de levering kan in geen geval aanleiding geven tot annulatie der bestelling.

4. De goederen reizen op gevaar en voor risico van de bestemmeling.

5. Iedere klacht, om geldig te zijn, dient schriftelijk en ten laatste binnen de 5 dagen volgend op de ontvangst der goederen, bij onze firma ingediend te worden.

6. Alle facturen zijn betaalbaar te Buggenhout.

7. Behoudens tegenstrijdige bepaling, mogen onze agenten of vertegenwoordigers het bedrag van de factuur niet incasseren.

8. Het wisselkoersrisico is ten laste van de koper.

9. Behoudens andersluidende en schriftelijke bepaling, zijn onze facturen betaalbaar contant.

10.Elk bedrag dat onbetaald blijft op zijn vervaldag, zal van rechtswege en zonder ingebrekestelling rente geven berekend op basis van de Belgische wettelijke intrestvoet vermeerderd met 2 %, met een minimum intrestvoet van 12 %.

11.In geval van niet-betaling op de vervaldag, behouden wij ons het recht voor het bedrag van de factuur met 10 % te verhogen, met een minimum van 50 EUR ten titel van forfaitair en onherleidbaar strafbeding.

12.De niet-betaling op de vervaldag van één enkele factuur, maakt het verschuldigd saldo van al de andere, zelfs niet vervallen facturen, van rechtswege onmiddellijk opeisbaar.

13.Wanneer de koper nalaat zijn verbintenissen uit te voeren, kunnen wij overgaan tot de ontbinding van de verkoop, onverminderd onze rechten op alle schadevergoedingen en intresten.

14.Indien ons vertrouwen in de kredietwaardigheid van de koper geschokt wordt door daden van gerechtelijke uitvoering tegen de koper en/of aanwijsbare andere gebeurtenissen, die het vertrouwen in de goede uitvoering van de door de koper aangegane verbintenissen in vraag stellen en/of onmogelijk maken, behouden wij ons het recht voor, zelfs indien de goederen reeds geheel of gedeeltelijk werden verzonden, de gehele bestelling of een gedeelte ervan op te schorten en van de koper geschikte waarborgen te eisen. Indien de koper weigert hierop in te gaan, behouden wij ons het recht voor de gehele bestelling of een gedeelte ervan te annuleren. Dit alles onverminderd onze rechten op alle schadevergoedingen en intresten.

15.EIGENDOMSVOORBEHOUD (BELGIE)
De eigendom van de geleverde goederen zal pas overgaan bij integrale betaling van de prijs. Alle risico's zijn ten laste van de koper. De betaalde voorschotten blijven ons verworven ter vergoeding van de mogelijke verliezen bij wederverkoop.

UITGEBREID EIGENDOMSVOORBEHOUD (NEDERLAND)
a) Alle geleverde en nog te leveren zaken blijven uitsluitend eigendom van de verkoper, totdat alle vorderingen die de verkoper op zijn koper heeft of zal verkrijgen, waaronder in ieder geval de vorderingen genoemd in BW3:92, lid2, volledig zijn betaald.
b) Zolang de eigendom van de zaken niet op de koper is overgegaan mag deze de zaken niet verpanden of aan derden enig ander recht daarop verlenen, behoudens binnen de normale uitoefening van zijn bedrijf. De koper verplicht zich op eerste verzoek van de verkoper mee te werken aan de vestiging van een pandrecht op de vorderingen die de koper uit hoofde van doorlevering van zaken op zijn afnemers verkrijgt of zal verkrijgen.
c) De koper is verplicht de zaken die onder eigendomsvoorbehoud zijn afgeleverd met de nodige zorgvuldigheid en als herkenbaar eigendom van de verkoper te bewaren.
d) De verkoper is gerechtigd de zaken die onder eigendomsvoorbehoud zijn geleverd en nog bij de koper aanwezig zijn terug te nemen indien de koper in gebreke is met de nakoming van zijn betalingsverplichtingen of in betalingsmoeilijkheden verkeert of dreigt te gaan verkeren. De koper zal de zaken en /of ter uitoefening van de rechten van de verkoper.
e) Voornoemde order a t/m d opgenomen bepalingen laten de overige aan de verkoper toekomende rechten onverlet.

16.Ingeval de koper de aan ons toebehorende goederen, zelfs verwerkt, herverkoopt, draagt hij vanaf heden aan ons ten titel van pand alle schuldvorderingen over die voortkomen uit deze herverkoop.

17.Het trekken en/of aanvaarden van wissels of andere verhandelbare documenten, houdt geen schuldvernieuwing in en vormt geen afwijking van de verkoopsvoorwaarden.

18.In geval van betwisting, zijn de rechtbanken van Dendermonde of de rechtbanken van de woonplaats van de koper, naar onze keuze, alleen bevoegd.


De professionele partner & specialist in struisvogelvlees, exotische producten en wild. Import, opslag en export van vers en diepgevroren struisvogelvlees, exotische producten en wild voor Europese klanten uit diverse sectoren, zoals retail, horeca, foodservice...

 
Contact info

Maricolenweg 23
9255 Buggenhout
---
Plamaten 65 bus 9
B-2300 Turnhout
Tel.: +32(0)52341523
Fax: +32(0)52341469
raverco@raverco.com

Wij leveren cookies
Wij gebruiken tools zoals cookies om essentiƫle diensten en functionaliteit op onze site aan te bieden, en om gegevens te verzamelen over hoe onze bezoekers met onze site, producten en diensten omgaan. Door op Accepteren (Akkoord) te klikken, ga je akkoord met ons gebruik van die tools analyse en support.